Vážení zákazníci, s radostí oznamujeme, že náš e-shop má od 13. 5. nového provozovatele. Více informací v našem vyjádření. Jsme připraveni a těšíme se na vaše objednávky.

Prostředky k hubení škůdců Varroa

Formidol 81 g proužky do úlů používají včelaři k hubení roztočů Varroa, kteří jsou na včelách. Formidol 81 g se využívá i v okamžiku, kdy je plod ještě ve včelstvu zavíčkovaný. Nejčastějsi se používá v letním období k orchraně generací včel. V menších úlech se používá jeden proužek a dva proužky se používají v úlech, kde je prostor větší.

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

  • Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.
  • Máslovice - Dol 94
  • 252 66 Libčice nad Vltavou 

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Formidol 81 g proužky do úlu Acidum formicum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 proužek do úlu obsahuje

Léčivá látka

Acidum formicum 81 g Proužek je tvořen nosičem z bělené zušlechtěné buničiny vloženým do LDPE folie se čtyřmi odpařovacími otvory a se závěsným okem.

4. INDIKACE

Léčba varroázy způsobené napadením včelstva roztočem Varroa destructor. Použití je zaměřeno zejména na ochranu plodu, z kterého se líhne generace zimujících včel.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn zralý med k vytáčení určený pro lidský konzum.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při vložení proužku do úlu se může projevit dočasné rozrušení včelstva doprovázené vylezením většího počtu dělnic na přední stěnu úlu.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera)

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro středně silné včelstvo (úlový prostor do 60 litrů) se použije jeden proužek, dva proužky se použijí u úlových prostorů větších. V horním nástavku s plodem se vyjme plást tak, aby se vytvořila mezera. Pásek se zavěsí do vzniklé mezery na laťku a úl se uzavře. Doporučená velikost česna je 15 x 400 mm. Expozice je stanovena na 12 dnů, poté se proužek z úlu vyjme.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přesně dodržujte dávkování. V případě zvýšeného rozrušení včelstva pozorovaného především na česně – včely se hrnou ven – stačí dočasně zvětšit česno nebo úlový prostor odvětrat.

10. OCHRANNÁ LHŮTA Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě. Doba použitelnosti po prvním otevření vnějšího obalu (vnějšího sáčku kartonu: 2 měsíce. Po prvním otevření vnitřního balení oba proužky spotřebujte ihned.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat pokud se přípravek použije za vyšších teplot nebo u úlů s malým česnem hrozí silnější rozrušení včelstev, včely se začnou hrnout z česna ven. Poškození včelstva v tomto případě je možno předejít jednorázovým odvětráním úlového prostoru nebo zvětšením česna. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům Přípravek obsahuje kyselinu mravenčí, která při neopatrné manipulaci nebo poškození obalu může při styku s kůží způsobit popáleniny. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z gumových rukavic a brýlí. V případě náhodného kontaktu proužku s kůží zasažené místo ihned a dlouze oplachujte vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a očí kontaminovanou rukou.

Interakce

Nejsou známy. Nepoužívat současně s jinými akaricidy vůči varoáze.

Předávkování

Předávkování může vyvolat úhyn trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic. To však nepředstavuje zásadní poškození včelstva v období, kdy jsou ve včelstvu velké plochy plodu.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2014

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata. Vyhrazený veterinární léčivý přípravek je volně prodejný. Kyselina mravenčí je korozivní. Doporučujeme před použitím odstranit z úlu kovové předměty. Pro více informací o tomto veterinárním léčivém přípravku kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Údaje potřebné ke kontaktu jsou uvedeny v bodu č. 1 tohoto dokumentu

Kategorie blogu
Nahoru

Používáme Cookies

Kliknutím na Přijmout vše udělujete souhlas s používáním cookies k zajištění správného zobrazování a chování webových stránek, k analýze návštěvnosti a k cílení reklam. Své předvolby lze změnit v nastavení cookies.

Přijmout vše