Vážení zákazníci, s radostí oznamujeme, že náš e-shop má od 13. 5. nového provozovatele. Více informací v našem vyjádření. Jsme připraveni a těšíme se na vaše objednávky.

Příbalová informace produktu THYMOVAR

INDIKACE

Léčba varroázy včely medonosné způsobené roztočem Varroa destructor.

THYMOVAR

15 g proužky do úlu pro včely.

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Andermatt BioVet GmbH; Weiler Strasse 19 – 21; 79540 Lörrach, Německo

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Andermatt BioVet GmbH; Weiler Strasse 19 – 21; 79540 Lörrach, Germany

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

THYMOVAR, 15 g proužky do úlu pro včely

Thymolum

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

THYMOVAR je ve formě proužků do úlu, kde každý proužek obsahuje 15 g Thymolum, silice, jejíž použití je povoleno v doplňcích stravy.

Jeden proužek do úlu obsahuje:

Léčivá látka:

Thymolum 15g

Léková forma:

Proužek do úlu. Medikovaná tkanina z celulosy (žlutá destička o rozměrech 50 x 145 x 4,3 mm)

4. INDIKACE

Léčba varroázy včely medonosné způsobené roztočem Varroa destructor.

ATCvet kód: QP53AX22

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte, pokud teplota během dne překročí 30 °C.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Včely mohou odstraňovat potravu z míst, která jsou přímo pod proužkem. Plod, který se nachází příliš blízko proužku (< 4 cm) bude rovněž odstraněn.

Při vysokých teplotách (nad 30 °C) se v průběhu léčby může vyskytnout mírný neklid včelstva a mírné zvýšení mortality včelího plodu a včel. Pokud krmení probíhá ve stejném čase jako léčba, může dojít ke snížení příjmu potravy. Pokud zaznamenáte jakýkoliv závažný účinek nebo jiné účinky, které nejsou uvedeny v této informaci, prosíme, informujte  svého veterinárního lékaře.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včela medonosná (Apis mellifera)

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávkování:

Typ úlu První aplikace Druhá aplikace
Nástavkové (1 nástavek) 1 proužek 1  proužek
Nástavkové (2 nástavky) 2  proužky 2  proužky
Polonástavkové - systém Dadant 1,5*  proužku 1,5*  proužku

* Proužky lze rozstřihnout nůžkami.

Obrázek 1: Vhodné umístění pásků v otevřeném úlu při pohledu shora.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

THYMOVAR obsahuje thymol, prchavou látku, která sublimuje na vzduchu v závislosti na teplotě. Po uvolnění se v ošetřeném úlu zvyšuje koncentrace výparů thymolu. Tyto výpary jsou vysoce toxické ro roztoče, ale koncentrace par není tak vysoká, aby byla nebezpečná pro včely. Pro optimální účinek musí být udržovaná vhodná koncentrace thymolových par po dobu 6-8 týdnů.

Teplota

Nejlepší účinnosti se dosáhne, pokud jsou v průběhu celé léčby maximální denní teploty mezi 20 - 25 °C. Pokud v průběhu léčby průměrná teplota klesne pod 15°C dochází ke snížení účinnosti přípravku.

Nepoužívejte, pokud vnější teplota překročí 30 °C. Léčba při teplotách přesahujících 30 °C vede ke zvýšenému stresu a mortalitě dospělých včel a plodu.

Doba léčby:

Nejvhodnější doba léčby přípravkem THYMOVAR je co nejdříve po ukončení období snůšky na konci léta při doporučovaných teplotách. Všechna včelstva ve včelnici by měla být ošetřena současně, by se zabránilo vykrádání včelstev.

Aplikace:

Před aplikací přípravku THYMOVAR odeberte všechny medníky, uzavřete nebo nahraďte otevřené dna podlahy nebo mřížky v úlu celistvými podlahami a zmenšete velikost vstupních otvorů do úlu na normální velikost.

Před začátkem léčby se doporučuje provést část krmení, jestliže to míra invaze roztočem varroa a teplota dovolují.

Zahajte první aplikaci léčby tím, že na vrchol plástů plodiště (vrchní plodiště, pokud jsou dvě) umístíte příslušný počet proužků. Proužky by měly být v blízkosti nikoliv však přímo nad otevřeným nebo zavíčkovaným plodem (doporučená vzdálenost je > 4 cm ).

Uzavřete úl, ponechejte prostor (kolem 5 mm) mezi proužkem a krytem úlu aby se zlepšilo odpařování thymolu. Neumísťujte krycí plastové fólie přímo na proužky.

Odstraňte první sadu odpařených destiček přípravku THYMOVAR po 3-4 týdnech.

Druhou aplikaci zahajte ihned po ukončení první aplikace s novou sadou proužků v příslušném počtu a umístění viz obr.1. Odpařené pásky odstraňte po druhé 3-4 týdenní aplikační periodě.

Krmení

Proužky nikdy neumístujte do blízkosti krmítka s cukrem, protože to může vést ke snížení příjmu krmiva včelami. Pokud aplikace THYMOVARU začíná snižovat příjem krmiva, můžete včelstvo krmit před druhou aplikací následujícím postupem: Ukončete první aplikaci odstraněním proužků po třech týdnech, potom do úlu umístěte krmítko s cukrem a krmení ukončete před umístěním proužků aplikovaných v rámci druhé aplikace.

Integrovaný ozdravovací program:

Účinek na včelstva může být vlivem vnějších podmínek (teplota, reinfestace, atd.) rozdílný. THYMOVAR by proto měl být použitý jako jeden z více způsobů léčby v rámci integrovaného ozdravovacího programu, a měl by být pravidelně sledován spad roztočů. Ihned po ukončení druhé aplikace umístěte na dno úlu lepivou mřížku a po dobu dvou týdnů monitorujte spad roztočů. Opakujte léčbu nejlépe přípravkem obsahujícím jinou léčivou látku) v těch jednotlivých včelstvech, ve kterých byl průměrný spad vyšší než 1 roztoč za den (léčba v zimním nebo jarním období).

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívejte před a během období snůšky.

Plásty v plodišti, které byly během léčby přípravkem THYMOVAR přítomny v úlu, se nesmí stáčet v průběhu následujícího jara.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Chraňte před chladem a mrazem.

Chraňte sáčky před přímým slunečním zářením.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:

Všechny proužky v sáčku musí být ihned použity a nesmí se uchovávat pro další použití.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na okraji sáčku.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu vzniku možné kontaktní dermatitidy a podráždění kůže a očí po kontaktu s přípravkem zajistěte, aby se přípravek nedostal do přímého kontaktu s kůží a očima. V případě, že se přípravek dostane do kontaktu s pokožkou, omyjte postižené místo důkladně mýdlem a vodou. V případě zasažení očí vypláchněte zasažené oko velkým množstvím čisté tekoucí vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Při manipulaci s produktem používejte nepropustné rukavice, stejně jako běžné ochranné pomůcky.

Vyšší dávky proužků než je doporučované množství mohou vést k neklidnému chování včelstva a u letáku lze pozorovat vyšší výskyt mrtvých včel a plodu (> 20) Odstranění nadbytečných proužků z úlu pomůže vrátit chování včelstva do normálu. 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Použité proužky a jejich obaly je možné zlikvidovat jako domovní odpad.

Thymovar, 15g proužek do úlu pro včely nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organizmy.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2011

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Registrační číslo: 96/060/10

Thymovar - návod k použití
Kategorie blogu
Nahoru

Používáme Cookies

Kliknutím na Přijmout vše udělujete souhlas s používáním cookies k zajištění správného zobrazování a chování webových stránek, k analýze návštěvnosti a k cílení reklam. Své předvolby lze změnit v nastavení cookies.

Přijmout vše